Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

Celý článek »

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

Celý článek »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

Celý článek »

Zákon o integrované prevenci

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Celý článek »

Prováděcí vyhláška k zákonu o integrované prevenci znečištění IPPC

Ve sbírce předpisů byla vydána prováděcí vyhláška č. 288/2013 Sb "Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci".

Celý článek »

Sčítání jmenovitých tepelných příkonů a projektovaných kapacit stacionárních zdrojů znečištění ovzduší

Ministerstvo životního prostředí vydalo ve věstníku č. 7/2013 metodický pokyn ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší.

Celý článek »

Lékařské prohlídky

U našich klientů se často setkáváme s problémem ohledně lékařských prohlídek u zaměstnanců závodním lékařem a poradenské činnosti závodního lékaře na pracovišti.

Celý článek »

Novelizovaný zákon o odpadech

Zákonem č. 169/2013 Sb. byl novelizován zákon o odpadech č. 185/2001. Tato novelizace zákona o odpadech přináší od 1.10. 2013 několik výrazných změn v oblasti odpadového hospodářství.

Celý článek »