Odpadové hospodářství

 • Zajištění legislativních požadavků vztahujících se k problematice nakládání s odpady - např. Souhlas pro nakládání s nebezpečnými odpady, Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleném shromažďování odpadů, Provozní řád skladu nebezpečných odpadů, Plán odpadového hospodářství, atd.
 • Zpracování Ekonomické analýzy nakládání s odpady a návrh řešení na způsobu nakládání s odpady.
 • Poradenská činnost při zabezpečování způsobu nakládání s odpady.
 • Vypracování vnitřních předpisů zabezpečujících oblast nakládání s odpady.
 • Vypracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů.
 • Výkon funkce odpadového hospodáře.
 • Zajištění deklarace kvality předávaných odpadů oprávněným osobám pro nakládání s odpady.
 • Vedení průběžné a souhrnné evidence o produkci a nakládání s odpady.
 • Vypracování statistických hlášení produkci a nakládání s odpady.
 • Vypracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele služeb v oblasti odstraňování odpadů včetně vyhodnocení cenových nabídek.
 • Pravidelná kontrola způsobu nakládání s odpady na pracovištích.
 • Školení pracovníků klienta z problematiky nakládání s odpady.
 • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami.

Nakládání s obaly

 • Zpracování analýzy způsobu nakládání s obaly a navržení způsobu nakládání s obaly.
 • Vypracování vnitřních předpisů zabezpečujících oblast nakládání s obaly.
 • Vedení evidence obalů uvedených na trh a do oběhu.
 • Vypracování výkazu množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu.
 • Vypracování návrhu systému zpětného odběru obalů uvedených na trh nebo do oběhu.
 • Vypracování vstupního výkazu při uzavření smlouvy s autorizovanou obalovou společností.
 • Pravidelná kontrola způsobu nakládání s obaly.
 • Školení pracovníků klienta z problematiky nakládání s obaly.
 • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.