Ekologická újma je měřitelně nepříznivá změna se závažnými nepříznivými účinky na vybrané přírodní zdroje (půdu, povrchové nebo podzemní vody, vybrané chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a přírodní stanoviště).

Povinností provozovatelů činností vyjmenovaných v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, je znát veškerá rizika, která ekologická újma představuje, která by mohla nastat v důsledku provozování vyjmenovaných činnosti. Za tímto účelem proto musí zpracovat tzv. základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy. Na základě výsledků hodnocení rizik musí potenciální ekologické újmě předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat formou finančního zajištění.

Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně finanční zajištění nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Povinnosti pro provozovatele vybraných činností

Hodnocení ekologické újmy

Základní a podrobné hodnocení rizika ekologické újmy

Hodnocení rizika vzniku ekologické újmy provádí provozovatel pro každé jednotlivé místo, kde je prováděna některá z provozních činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.. Hodnocení je prováděno ve dvou stupních:

 • Základní hodnocení rizik - indikativní zhodnocení zranitelnosti životního prostředí. V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, provádí příslušný provozovatel druhý stupeň hodnocení rizik.
 • Podrobné hodnocení rizik - rozpracování detailních scénářů vzniku ekologické újmy a jejích důsledků. Výsledkem je finanční vyčíslení nákladů souvisejících s nápravnými a preventivními opatřeními souvisejícími se vznikem ekologické újmy.

Základní hodnocení rizik se může v případě větších firem týkat desítek až stovek jednotlivých míst a činností v rámci jedné společnosti.

Finanční zajištění

Povinnost finančního zajištění se vztahuje na ty provozovatele, kteří na základě podrobného hodnocení rizik dospěli k závěru, že svojí provozní činností mohou způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 mil. Kč.

Rozsah finančního zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti rizika ekologické újmy.

Výjimky (EMAS, ČSN EN ISO 14000)

Provozovatel registrovaný v Programu EMAS nebo provozovatel, který má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN ISO 14000 nebo provozovatel, který prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování či získání certifikace, provádí pouze základní hodnocení rizika. Současně se na něj nevztahuje povinnost mít finanční zajištění.

Finanční zajištění není povinen zabezpečit také provozovatel, který vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky.

Rozsah nabídky služeb

Základní a podrobné vyhodnocení rizika ekologické újmy:

 • Obecná, biologická, ekologická a fyzikálně technická část
 • Inventarizační průzkumy
 • Topologie terénu
 • Geologické, hydrogeologické a hydrologické průzkumy
 • Meteorologické a klimatologické podmínky
 • Scénáře možného vzniku ekologické újmy
 • Popis a kvantifikace dopadů ekologické havárie
 • Mapové podklady, modelace dopadů na životní prostředí
 • Zpracování návrhu nápravných a preventivních opatření
 • Zpracování žádosti o integrované povolení
 • Havarijní plány požadované zákonem o prevenci závažných havárií
 • Havarijní plány pro únik látek závadných vodám
 • Implementace požadavků ISO 14001
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.