• Zajištění legislativních požadavků vztahujících se k problematice nakládání s vodami - souhlas k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, Souhlas k čerpání podzemních vod, atd.
 • Vypracování vnitřních předpisů zabezpečujících oblast nakládání s vodami.
 • Zabezpečení odběrů odpadní vody před vypouštěním do vodoteče včetně laboratorních rozborů.
 • Vyhodnocení protokolů z laboratorních rozborů odpadních vod.
 • Vedení evidence rozborů odpadní vody.
 • V případě překročení limitů vypouštěného znečištění, hledání jejich příčiny, vypracování návrhu nápravných opatření, kontrola jejich plnění.
 • Vypracování poplatkového hlášení a přiznání za zdroj znečišťování vod.
 • Vypracování hlášení o znečišťování vod.
 • Zabezpečení odvozu odpadních vod ke zneškodnění.
 • Vypracování podkladů pro poptávkové řízení na dodavatele služeb v měření odpadních vod včetně vyhodnocení cenových nabídek.
 • Přítomnost při odběru vzorků odpadních vod, kontrola standardnosti provozu.
 • Řešení havarijních situací v oblasti nakládání s vodami.
 • Pravidelná kontrola způsobu nakládání s vodami.
 • Školení pracovníků klienta z problematiky nakládání s vodami.
 • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami.
Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.