Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, hygiena práce

Ochrana zdraví zaměstnanců, požární bezpečnost a hygiena životního prostředí jsou dnes vysoce sledovanými oblastmi nejenom ze strany orgánů státní správy a samosprávy, ale i jednotlivými společnostmi, které hledají nové dodavatele prací a služeb.

Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana a hygiena práce jsou v současné době natolik složité a svázaná legislativními požadavky, že řada společností volí pro zajištění této oblasti služeb profesionálních konzultačních společností.

Cílem naší společnosti je plnění veškerých legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana a hygiena práce ve vaší společnosti.
Nedodržování legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana a hygiena práce bohužel znamená vysoké sankce ze strany orgánů státní správy a samosprávy, riziko ohrožení zdraví vašich zaměstnanců a ohrožení majetku vaší společnosti v případě požáru.

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Vyhodnocení pracovních rizik
 • Vytvoření systému lékařských prohlídek jednotlivých zaměstnanců
 • Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
 • Stanovení nejvhodnějších ochranných pracovních prostředků
 • Kategorizace prací v návaznosti na zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Kategorizace činnosti a pracovišť z pohledu požárního nebezpečí
 • Zpracování dokumentace bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce nebo jejich částí
 • Vyšetřování příčin pracovních úrazů a stanovení nápravných a preventivních opatření
 • Kontroly a prověrky bezpečnosti práce
 • Požární preventivní kontroly
 • Zpracování posouzení požárního nebezpečí
 • Periodické a vstupní školení zaměstnanců
 • Preventivní kontroly pracovišť
 • Zpracování interní dokumentace dle požadavků legislativy
 • Posouzení stavu zajištění bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany práce 
 • Výkon externího technika BOZP a PO formou outsourcingu (nahrazení zaměstnanců službou)
 • Zpracování pravidel chování pro dodavatele, kteří se budou pohybovat v areálu Vaší společnosti

Výhody spolupráce s externím konzultantem

 • Nižší finanční náklady v porovnání se mzdou vlastního zaměstnance.
 • Odpovědnost za případné škody je možné uplatnit v plné výši (u zaměstnance je odpovědnost omezena zákonnými předpisy do výše čtyřapůlnásobku průměrné mzdy).
 • Při standardní situaci není nezbytně nutná trvalá přítomnost odborného pracovníka na pracovišti.

Garance naší činnosti

Pokud naše společnost zabezpečuje ve Vaší společnosti poradenskou a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce a pokud bude ze strany orgánů státní správy a samosprávy uložena sankce za nedodržování zákonných ustanovení v oblasti životního prostředí, tuto sankci naše společnost uhradí.

Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.