• Zajištění legislativních požadavků vztahujících se k problematice ochrany ovzduší - Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, vypracování Provozních řádů jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, vypracování Technicko provozních pokynů, technicko organizačních opatření, atd.
 • Vypracování vnitřních předpisů zabezpečujících oblast ochrany ovzduší.
 • Vypracování ohlášení provozovatele malého zdroje znečišťování ovzduší.
 • Zajištění kontroly účinnosti spalování u spalovacích plynových zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Zajištění kontroly spalinových cest u spalovacích plynových zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Kontrola značení látek s obsahem organických látek a zajištění jejich správného značení.
 • Vypracování Roční hmotnostní bilance rozpouštědel.
 • Vypracování Oznamovacího listu uživatele organických rozpouštědel.
 • Vypracování Oznamovacího listu dovozce organických rozpouštědel
 • Vypracování podkladů pro poptávkové řízení na dodavatele služeb v měření emisí včetně vyhodnocení cenových nabídek.
 • Zajištění autorizovaného měření zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Vyhodnocení protokolů z autorizovaného měření emisí.
 • Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší.
 • Vedení průběžné a zpracování souhrnné provozní evidence jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší.
 • Řešení havarijních situací v oblasti ochrany ovzduší.
 • Pravidelná kontrola způsobu provozování zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Školení pracovníků klienta z problematiky ochrany ovzduší.
 • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami.

Důvody pro zavedení

V současnosti je kladen vysoký důraz na oblast ochrany životního prostředí. Kvalitní zabezpečení této oblasti je podmínkou pro plnění legislativních podmínek, úsporu nákladů odstraňování odpadů, čerpání přírodních zdrojů a možnosti sankcí ze strany orgánů státní správy a samosprávy.

Garance

Pokud naše společnost zajišťuje komplexně ve Vaší společnosti oblast životního prostředí, přebíráme odpovědnost za případné sankce ze strany orgánů státní správy a samosprávy.

Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.