Mezinárodní norma OHSAS 18001 zaměřená na specifikaci požadavků na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb.

Proč mít implementovány požadavky systému ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001

Implementovaný a nezávislou organizací certifikovaný systém managementu kvality dle OHSAS 18001 je způsob, kterým organizace plánuje a řídí veškeré své procesy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Skutečnost, že disponujete certifikátem OHSAS 18001 dává vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků.

Systém řízení vám umožní kontrolovat:

 • vaše rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce
 • zdokonalovat bezpečnost v podniku
 • vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky

V současnosti je kladen vysoký důraz na oblast ochrany zdraví při práci, požární ochranu a hygienu práce. Kvalitní zabezpečení této oblasti je podmínkou pro plnění legislativních předpisů, minimalizaci pracovních úrazů, úsporu nákladů na osobní ochranné prostředky, ochranu majetku společnosti a možnosti sankcí ze strany orgánů státní správy a samosprávy.

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Posouzení stávajícího systému řízení organizace ve vztahu k normě OHSAS 18001 formou vstupní analýzy a navržení optimálního harmonogramu pro zavedení tohoto standardu
 • Odborná konzultační a poradenská činnost při implementaci systému řízení ochrany zdraví při práci
 • Individuální zpracování dokumentace dle potřeb Vaší organizace
 • Školení managementu a dalších pracovníků Vaší společnosti
 • Provedení interních auditů
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Stanovení nápravných a preventivních opatření na základě výsledků interních a externích auditů
 • Závěrečné ověření připravenosti na certifikační audit formou předcertifikačního auditu
 • Pomoc při výběru akreditovaného certifikačního orgánu
 • Účast při dozorových auditech certifikační společnosti
 • Zlepšování výkonnosti systému OHSAS 18001
 • Pravidelná aktualizace systémové dokumentace
 • Pravidelná aktualizace zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Integrace systému řízení OHSAS 18001 se systémy řízení ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949

Garance naší činnosti

Pokud naše společnost zabezpečuje ve Vaší společnosti systém ochrany životního prostředí dle OHSAS 18001 a v průběhu externího auditu bude certifikační společností zjištěna závažná neshoda, uhradíme náklady na případný opakovaný audit a zdarma závažnou neshodu odstraníme.

Najdeme pro Vás řešení - MS Solution s.r.o.