Ministerstvo životního prostředí vydalo ve věstníku č. 7/2013 metodický pokyn ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší.


Předmětem tohoto metodického pokynu je aplikace ustanovení § 4 odst. 7 a 8 zákona č. 212/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon ochraně ovzduší"), která upravují pravidla pro sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a jmenovité kapacity ostatních stacionárních zdrojů za účelem stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu a celkové jmenovité kapacity. Takto zjištěný celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacích stacionárních zdrojů a celková jmenovitá tepelná kapacita ostatních stacionárních zdrojů jsou rozhodující pro určení, zda a do jaké položky v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší budou stacionární zdroje zařazeny, a současně předurčují stanovení základních podmínek provozu podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „emisní vyhláška")

Odkaz na metodický pokyn:

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/scitani_stacionarnich_zdroju_znecistovani_ovzdusi/$FILE/OOO-MP_scitani-28062013.pdf