Zákonem č. 169/2013 Sb. byl novelizován zákon o odpadech č. 185/2001. Tato novelizace zákona o odpadech přináší od 1.10. 2013 několik výrazných změn v oblasti odpadového hospodářství.


  • Zákon o odpadech se nevztahuje na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál, který je vytěžen během stavebních prací
  • Změna zařazování a kategorizace odpadů podle jednotlivých kategorií. Zrušena příloha č. 5 zákona o odpadech
  • Původcům odpadů odpadá povinost zpracovat plán odpadového hospodářství
  • Odpadový hospodář může vykonávat svou funkci pro neomezený počet oprávněných osob nebo provozoven
  • Pokud původce odpadů nebezpečné odpady pouze shromažďuje, nemusí žádat obec s rozšířenou působností o povolení k jejich shromažďování
  • Vedení evidence nebezpečných odpadů při přepravě ( EPNO ) bude realizováno prostřednictvím elektronického integrovaného systému (ISPOP)
  • Zavedení Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik 
  • Změny v obasti nakládání s bateriemi, akumulátori, autovraky, elektrických a elektronických zařízení
  • Změny v oblasti kontroly přeshraničná přepravy odpadů