« zpět

Systém řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14001

Základním záměrem normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí.

Proč mít implementovány požadavky systému ochrany životního prostředí dle ISO 14001

Systém řízení ochrany životního prostředí, dle požadavků mezinárodní normy ISO 14001, je určen všem typům organizací jakéhokoliv velikosti či zaměření. Norma ISO 14001 je přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání, například výrobní, obchodní, servisní společnosti, ale i instituce veřejné správy, zdravotnická zařízení. Systém řízení ochrany životního prostředí, dle ISO 14001, je velmi vhodným nástrojem pro všechny organizace, které chtějí zlepšit ochranu životního prostředí, zprůhlednit činnosti a nastavit jasná pravidla v oblasti ochrany životního prostředí.

Implementace Systému řízení životního prostředí, dle ISO 14001, zabezpečí Vaší společnosti:

 • soulad s legislativou v oblasti ochrany životního prostředí
 • zlepšení vztahu s veřejností a státní správou
 • snížení rizika ekologických havárií
 • lepší využití energie
 • úspora spotřeby vody a ostatních přírodních zdrojů
 • důkladný výběr surovin
 • řízení recyklace odpadů

To vše přispívá masivní úspoře nákladů, které zvyšují konkurenční výhody, zvýšení důvěryhodnosti organizace. Získáte konkurenční výhodu před společnostmi, které nemají Systém řízení životního prostředí dle ISO 14001 zaveden a prověřen třetí stranou.

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Posouzení stávajícího systému řízení (audit) organizace ve vztahu k normě ISO 14001 formou vstupní analýzy a navržení optimálního harmonogramu pro zavedení tohoto standardu
 • Odborná konzultační a poradenská činnost při implementaci systému řízení životního prostředí
 • Individuální zpracování dokumentace dle potřeb vaší organizace
 • Školení managementu a dalších pracovníků vaší společnosti
 • Provedení interních auditů
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Stanovení nápravných a preventivních opatření na základě výsledků interních a externích auditů
 • Závěrečné ověření připravenosti na certifikační audit formou předcertifikačního auditu
 • Pomoc při výběru akreditovaného certifikačního orgánu
 • Účast při dozorových auditech certifikační společnosti
 • Zlepšování výkonnosti systému ISO 14001
 • Pravidelná aktualizace systémové dokumentace
 • Pravidelná aktualizace zákonných požadavků v oblasti životního prostředí
 • Aktualizace a zpracování registru environmentálních aspektů a dopadů.
 • Integrace systému řízení ISO 14001 se systémy řízení ISO 9001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949

Garance naší činnosti

Pokud naše společnost zabezpečuje ve Vaší společnosti systém ochrany životního prostředí dle ISO 14001 a v průběhu externího auditu bude certifikační společností zjištěna závažná neshoda, uhradíme náklady na případný opakovaný audit a zdarma závažnou neshodu odstraníme.

« zpět
Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »