Systém ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001

Mezinárodní norma OHSAS 18001 zaměřená na specifikaci požadavků na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb.

Proč mít implementovány požadavky systému ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001

Implementovaný a nezávislou organizací certifikovaný systém managementu kvality dle OHSAS 18001 je způsob, kterým organizace plánuje a řídí veškeré své procesy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Skutečnost, že disponujete certifikátem OHSAS 18001 dává vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků.

Systém řízení vám umožní kontrolovat:

 • vaše rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce
 • zdokonalovat bezpečnost v podniku
 • vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky

V současnosti je kladen vysoký důraz na oblast ochrany zdraví při práci, požární ochranu a hygienu práce. Kvalitní zabezpečení této oblasti je podmínkou pro plnění legislativních předpisů, minimalizaci pracovních úrazů, úsporu nákladů na osobní ochranné prostředky, ochranu majetku společnosti a možnosti sankcí ze strany orgánů státní správy a samosprávy.

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Posouzení stávajícího systému řízení organizace ve vztahu k normě OHSAS 18001 formou vstupní analýzy a navržení optimálního harmonogramu pro zavedení tohoto standardu
 • Odborná konzultační a poradenská činnost při implementaci systému řízení ochrany zdraví při práci
 • Individuální zpracování dokumentace dle potřeb Vaší organizace
 • Školení managementu a dalších pracovníků Vaší společnosti
 • Provedení interních auditů
 • Stanovování cílů a cílových hodnot
 • Stanovení nápravných a preventivních opatření na základě výsledků interních a externích auditů
 • Závěrečné ověření připravenosti na certifikační audit formou předcertifikačního auditu
 • Pomoc při výběru akreditovaného certifikačního orgánu
 • Účast při dozorových auditech certifikační společnosti
 • Zlepšování výkonnosti systému OHSAS 18001
 • Pravidelná aktualizace systémové dokumentace
 • Pravidelná aktualizace zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Integrace systému řízení OHSAS 18001 se systémy řízení ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949

Garance naší činnosti

Pokud naše společnost zabezpečuje ve Vaší společnosti systém ochrany životního prostředí dle OHSAS 18001 a v průběhu externího auditu bude certifikační společností zjištěna závažná neshoda, uhradíme náklady na případný opakovaný audit a zdarma závažnou neshodu odstraníme.

Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »