« zpět

Ochrana ovzduší

 • Zajištění legislativních požadavků vztahujících se k problematice ochrany ovzduší - Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, vypracování Provozních řádů jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, vypracování Technicko provozních pokynů, technicko organizačních opatření, atd.
 • Vypracování vnitřních předpisů zabezpečujících oblast ochrany ovzduší.
 • Vypracování ohlášení provozovatele malého zdroje znečišťování ovzduší.
 • Zajištění kontroly účinnosti spalování u spalovacích plynových zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Zajištění kontroly spalinových cest u spalovacích plynových zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Kontrola značení látek s obsahem organických látek a zajištění jejich správného značení.
 • Vypracování Roční hmotnostní bilance rozpouštědel.
 • Vypracování Oznamovacího listu uživatele organických rozpouštědel.
 • Vypracování Oznamovacího listu dovozce organických rozpouštědel
 • Vypracování podkladů pro poptávkové řízení na dodavatele služeb v měření emisí včetně vyhodnocení cenových nabídek.
 • Zajištění autorizovaného měření zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Vyhodnocení protokolů z autorizovaného měření emisí.
 • Výpočet poplatků za znečišťování ovzduší.
 • Vedení průběžné a zpracování souhrnné provozní evidence jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší.
 • Řešení havarijních situací v oblasti ochrany ovzduší.
 • Pravidelná kontrola způsobu provozování zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Školení pracovníků klienta z problematiky ochrany ovzduší.
 • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami.

Důvody pro zavedení

V současnosti je kladen vysoký důraz na oblast ochrany životního prostředí. Kvalitní zabezpečení této oblasti je podmínkou pro plnění legislativních podmínek, úsporu nákladů odstraňování odpadů, čerpání přírodních zdrojů a možnosti sankcí ze strany orgánů státní správy a samosprávy.

Garance

Pokud naše společnost zajišťuje komplexně ve Vaší společnosti oblast životního prostředí, přebíráme odpovědnost za případné sankce ze strany orgánů státní správy a samosprávy.

« zpět
Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »