« zpět

Odpadové hospodářství

 • Zajištění legislativních požadavků vztahujících se k problematice nakládání s odpady - např. Souhlas pro nakládání s nebezpečnými odpady, Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleném shromažďování odpadů, Provozní řád skladu nebezpečných odpadů, Plán odpadového hospodářství, atd.
 • Zpracování Ekonomické analýzy nakládání s odpady a návrh řešení na způsobu nakládání s odpady.
 • Poradenská činnost při zabezpečování způsobu nakládání s odpady.
 • Vypracování vnitřních předpisů zabezpečujících oblast nakládání s odpady.
 • Vypracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů.
 • Výkon funkce odpadového hospodáře.
 • Zajištění deklarace kvality předávaných odpadů oprávněným osobám pro nakládání s odpady.
 • Vedení průběžné a souhrnné evidence o produkci a nakládání s odpady.
 • Vypracování statistických hlášení produkci a nakládání s odpady.
 • Vypracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele služeb v oblasti odstraňování odpadů včetně vyhodnocení cenových nabídek.
 • Pravidelná kontrola způsobu nakládání s odpady na pracovištích.
 • Školení pracovníků klienta z problematiky nakládání s odpady.
 • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami.

Nakládání s obaly

 • Zpracování analýzy způsobu nakládání s obaly a navržení způsobu nakládání s obaly.
 • Vypracování vnitřních předpisů zabezpečujících oblast nakládání s obaly.
 • Vedení evidence obalů uvedených na trh a do oběhu.
 • Vypracování výkazu množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu.
 • Vypracování návrhu systému zpětného odběru obalů uvedených na trh nebo do oběhu.
 • Vypracování vstupního výkazu při uzavření smlouvy s autorizovanou obalovou společností.
 • Pravidelná kontrola způsobu nakládání s obaly.
 • Školení pracovníků klienta z problematiky nakládání s obaly.
 • Zastupování klienta při jednání s orgány státní správy a samosprávy a zájmovými skupinami
« zpět
Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »