« zpět

Co je to IMDS

Jedná se o společný projekt velkých automobilových producentů (Audi, BMW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, VW, Volvo a dalších), který vznikl jako reakce na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.

IMDS je elektronický systém založený na internetových technologiích s centrální databází spravovanou firmou EDS. Systém usnadňuje efektivní výměnu dat mezi jednotlivými dodavateli a umožňuje popsat přesné složení jednotlivých použitých materiálů.

Takto je umožněno automobilovým výrobcům a dodavatelům jednotlivých součástí standardizovat své procesy.

Cílem IMDS je zajistit znalost kompletního materiálového toku během výroby každého automobilu, a to z důvodu recyklace a ochrany životního prostředí.

Pro koho je IMDS určený?

Pro všechny dodavatele automobilového průmyslu

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Zadávání dat do IMDS systému
 • Školení zaměstnanců IMDS
 • Kontrola dat od dodavatelů materiálů dle platných norem
 • Komunikace s dodavateli materiálů v případě neshod
 • Pravidelný reporting stavu IMDS dat
 • Registrace výrobků do IMDS 
 • Tvorba IMDS a jejich předložení zákazníkovi
 • Správa datových listů v IMDS

Výhody spolupráce s externím konzultantem

 • Nižší finanční náklady v porovnání se mzdou vlastního zaměstnance.
 • Odpovědnost za případné škody je možné uplatnit v plné výši ( u zaměstnance je odpovědnost omezena zákonnými předpisy do výše čtyřapůlnásobku průměrné mzdy).
 • Při standardní situaci není nezbytně nutná trvalá přítomnost odborného pracovníka na pracovišti.
« zpět
Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »