« zpět

Ekologická újma

Ekologická újma je měřitelně nepříznivá změna se závažnými nepříznivými účinky na vybrané přírodní zdroje (půdu, povrchové nebo podzemní vody, vybrané chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a přírodní stanoviště).

Povinností provozovatelů činností vyjmenovaných v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, je znát veškerá rizika, která ekologická újma představuje, která by mohla nastat v důsledku provozování vyjmenovaných činnosti. Za tímto účelem proto musí zpracovat tzv. základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy. Na základě výsledků hodnocení rizik musí potenciální ekologické újmě předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat formou finančního zajištění.

Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně finanční zajištění nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

Povinnosti pro provozovatele vybraných činností

Hodnocení ekologické újmy

Základní a podrobné hodnocení rizika ekologické újmy

Hodnocení rizika vzniku ekologické újmy provádí provozovatel pro každé jednotlivé místo, kde je prováděna některá z provozních činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb.. Hodnocení je prováděno ve dvou stupních:

 • Základní hodnocení rizik - indikativní zhodnocení zranitelnosti životního prostředí. V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, provádí příslušný provozovatel druhý stupeň hodnocení rizik.
 • Podrobné hodnocení rizik - rozpracování detailních scénářů vzniku ekologické újmy a jejích důsledků. Výsledkem je finanční vyčíslení nákladů souvisejících s nápravnými a preventivními opatřeními souvisejícími se vznikem ekologické újmy.

Základní hodnocení rizik se může v případě větších firem týkat desítek až stovek jednotlivých míst a činností v rámci jedné společnosti.

Finanční zajištění

Povinnost finančního zajištění se vztahuje na ty provozovatele, kteří na základě podrobného hodnocení rizik dospěli k závěru, že svojí provozní činností mohou způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 mil. Kč.

Rozsah finančního zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti rizika ekologické újmy.

Výjimky (EMAS, ČSN EN ISO 14000)

Provozovatel registrovaný v Programu EMAS nebo provozovatel, který má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru norem ČSN ISO 14000 nebo provozovatel, který prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování či získání certifikace, provádí pouze základní hodnocení rizika. Současně se na něj nevztahuje povinnost mít finanční zajištění.

Finanční zajištění není povinen zabezpečit také provozovatel, který vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky.

Rozsah nabídky služeb

Základní a podrobné vyhodnocení rizika ekologické újmy:

 • Obecná, biologická, ekologická a fyzikálně technická část
 • Inventarizační průzkumy
 • Topologie terénu
 • Geologické, hydrogeologické a hydrologické průzkumy
 • Meteorologické a klimatologické podmínky
 • Scénáře možného vzniku ekologické újmy
 • Popis a kvantifikace dopadů ekologické havárie
 • Mapové podklady, modelace dopadů na životní prostředí
 • Zpracování návrhu nápravných a preventivních opatření
 • Zpracování žádosti o integrované povolení
 • Havarijní plány požadované zákonem o prevenci závažných havárií
 • Havarijní plány pro únik látek závadných vodám
 • Implementace požadavků ISO 14001
« zpět
Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »