Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci,
požární ochrana, hygiena práce

Ochrana zdraví zaměstnanců, požární bezpečnost a hygiena životního prostředí jsou dnes vysoce sledovanými oblastmi nejenom ze strany orgánů státní správy a samosprávy, ale i jednotlivými společnostmi, které hledají nové dodavatele prací a služeb.

Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana a hygiena práce jsou v současné době natolik složité a svázaná legislativními požadavky, že řada společností volí pro zajištění této oblasti služeb profesionálních konzultačních společností.

Cílem naší společnosti je plnění veškerých legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana a hygiena práce ve vaší společnosti.
Nedodržování legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana a hygiena práce bohužel znamená vysoké sankce ze strany orgánů státní správy a samosprávy, riziko ohrožení zdraví vašich zaměstnanců a ohrožení majetku vaší společnosti v případě požáru.

Rozsah konzultační činnosti naší společnosti

 • Vyhodnocení pracovních rizik
 • Vytvoření systému lékařských prohlídek jednotlivých zaměstnanců
 • Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
 • Stanovení nejvhodnějších ochranných pracovních prostředků
 • Kategorizace prací v návaznosti na zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Kategorizace činnosti a pracovišť z pohledu požárního nebezpečí
 • Zpracování dokumentace bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce nebo jejich částí
 • Vyšetřování příčin pracovních úrazů a stanovení nápravných a preventivních opatření
 • Kontroly a prověrky bezpečnosti práce
 • Požární preventivní kontroly
 • Zpracování posouzení požárního nebezpečí
 • Periodické a vstupní školení zaměstnanců
 • Preventivní kontroly pracovišť
 • Zpracování interní dokumentace dle požadavků legislativy
 • Posouzení stavu zajištění bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany práce 
 • Výkon externího technika BOZP a PO formou outsourcingu (nahrazení zaměstnanců službou)
 • Zpracování pravidel chování pro dodavatele, kteří se budou pohybovat v areálu Vaší společnosti

Výhody spolupráce s externím konzultantem

 • Nižší finanční náklady v porovnání se mzdou vlastního zaměstnance.
 • Odpovědnost za případné škody je možné uplatnit v plné výši (u zaměstnance je odpovědnost omezena zákonnými předpisy do výše čtyřapůlnásobku průměrné mzdy).
 • Při standardní situaci není nezbytně nutná trvalá přítomnost odborného pracovníka na pracovišti.

Garance naší činnosti

Pokud naše společnost zabezpečuje ve Vaší společnosti poradenskou a konzultační činnost v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce a pokud bude ze strany orgánů státní správy a samosprávy uložena sankce za nedodržování zákonných ustanovení v oblasti životního prostředí, tuto sankci naše společnost uhradí.

Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »