Životní prostředí poradenství

MS Solution s.r.o. je poradenská a konzultační společnost, která působí na poli životního prostředí a bezpečnosti práce již 10 let. Naše podnikatelská činnost je zaměřena na maximální kvalitu poskytovaných služeb a poradenství v oblasti:

Nabízíme klientům odborné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany a kvalifikovanou podporu od našich zkušených konzultantů. Zajistíme soulad činnosti Vaší firmy s právními požadavky týkající se ochrany ŽP a BOZP a požadavky příslušných úřadů.

Vyhodnotíme ve spolupráci s našimi klienty možná rizika dopadu na životní prostředí, vyplývající z jejich aktivit a nalezneme optimální řešení dané situace. Máme stoprocentní úspěšnost při zavádění jednotlivých systémů řízení. Naši klienti po navázání spolupráce s námi neobdrželi sankce ani nebylo zahájeno správní řízení ze strany orgánů státní správy a samosprávy.

Poslání společnosti MS Solution s.r.o. nejlépe vystihuje naše motto:

Najdeme pro vás řešení

Naši konzultanti jsou se svými zkušenostmi a znalostmi připraveni pomoci Vaší společnosti při implementaci a zvyšování účinnosti systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001. Závěrečným krokem je certifikát potvrzující, že všechny prvky normy k vytvoření vyváženého systému řízení, byly ve společnosti splněny.

Ochrana životního prostředí - poradenství

Mnoho podniků a společností se v posledních letech rozhodlo problematiku ochrany životního prostředí předat externím společnostem, které této oblasti rozumí. MS Solution zajišťuje svým klientům plnění veškerých legislativních požadavků v oblasti životního prostředí ve vaší společnosti. Tyto činnosti zabezpečujeme po celém území ČR.

Do oblasti poradenství životního prostředí spadá:

 • Nakládání s odpady a obaly
 • Nakládání s chemickými látkami a přípravky
 • Nakládání s vodami
 • Ochrana ovzduší
 • Prevence havárií
 • Prevence znečištění
 • Hodnocení ekologické újmy

Právní předpisy, platné pro oblast ochrany životního prostředí, kladou na firmy i organizace nemalé požadavky. Nedodržením těchto norem znamená vysoké sankce ze strany orgánů státní správy a samosprávy. Zvyšuje se riziko dopadu z činnosti vaší firmy na životní prostředí, například ekologické havárie.

Pokud zabezpečujete systém ochrany životního prostředí s naší společností, pak ta přebírá veškerou zodpovědnost za případné udělené sankce za nedodržování zákonných ustanovení v oblasti životního prostředí, ze strany orgánů státní správy a samosprávy.

Zavádění EMS - norma ISO 14001

Pro větší podporu ochrany životního prostředí, stále více firem implementuje k základnímu systému managementu jakosti ještě další, systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001. Zapojením se do systému EMS a následné certifikaci výrazně zlepšíte svou pozici na trhu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Zavedení EMS umožňuje:

 • identifikaci vzniku možných havárií v oblasti životního prostředí
 • plnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí
 • cíleně hodnotit dopady činností společnosti na životní prostředí
 • na základě analýz se může předcházet možné havárii či se na ni připravit

Základní požadavky, které musí organizace splnit, jsou definované v normě ISO 9001, která zajišťuje, aby výrobky či služby splňovaly požadavky zákazníka. Další norma ISO 14001 dokazuje, že se firma vyrovnala s ekologickými aspekty týkajícími se jejich činností na životní prostředí.

Naše poradenství je založeno na vypracování analýzy a posouzení výchozího stavu přístupu k životnímu prostředí a upřesnění dalších postupů.

Přínos normy ISO 14001 pro organizaci »

Poradenství v ochraně životní prostředí

Pro udržování a zlepšování systémů řízení a udržení souladu s legislativními požadavky, pořádá MS Solution specializovaná školení pro management i řadové zaměstnance. Jedná se o školení v oblastech systému řízení (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949...), dále ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana a hygiena práce.

Bezpečnost práce poradenství

Naše společnost poskytuje v rozsahu své kompetence poradenství týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární bezpečnosti. BOZP jakožto souhrn opatření, je natolik svázán legislativními požadavky, že je pro mnohé společnosti lepší, pro úplné zajištění bezpečnosti práce, řešit problematiku BOZP a PO pomocí zkušených konzultantů.

Cílem je plnění opatření týkající se bezpečnosti práce v souladu se stanovenou legislativou, a tím tak předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

Zajistíme pro Vás:

 • zpracování legislativou požadované dokumentace
 • identifikace, vyhodnocení a řízení bezpečnostních rizik
 • aktivní spolupráce při řešení pracovních úrazů
 • školení zaměstnanců
 • provedení předepsaných kontrol a revizí
 • účast na kontrolách státního dozoru

Proč je důležitá bezpečnost práce a požární ochrana »

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

OHSAS 18001

Mezinárodní specifikace OHSAS 18001 byla vytvořena tak, aby byla použitelná pro jakýkoliv podnikatelský subjekt, a aby zohledňovala různé sociální a kulturní podmínky. Zohledňuje jak bezpečnost práce, ochranu životního prostředí, tak i ekonomická hlediska. Spolu s normami ISO 9001 a ISO 14001 tvoří jeden plně funkční celek, může však pracovat i samostatně.

Základní principy normy bezpečnosti práce:

 • identifikace a vyhodnocení všech možných rizik na pracovištích
 • efektivní řízení procesů zaměřené na snížení možných poškození zdraví osob nacházejících se na pracovišti
 • prevence a předvídatelnost možných nebezpečných situací pro osoby pohybující se na pracovištích
 • zajištění vysoké úrovně bezpečnosti práce a její neustálé zlepšování

Správně nastavený a používaný systém bezpečnosti práce vám poskytne jistotu o plnění legislativních požadavků v oblasti BOZP, které jsou povinností každého zaměstnavatele. Zároveň minimalizuje nebo i zcela vyloučí rizika bezpečnosti práce a vytvoří povědomí zaměstnanců o ochraně jejich vlastního zdraví, a tím zvýší produktivitu práce v oblasti prevence vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Přínos normy OHSAS 18001 pro organizaci »

ISO 9001 poradenství

ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality je norma, jež není zaměřena na žádnou oblast podnikání, a proto je určena jakémukoliv podnikatelskému subjektu. Pokud chce být firma konkurenceschopná je, a zvláště v dnešní době rostoucí integrací do EU, základní předpoklad mít vybudovaný a dobře fungující systém managementu. ISO 9001 je důležitý předpoklad k naplnění těchto cílů.

Zavedení systému řízení ISO 9001 Vám pomůže:

 • vyhodnocovat a řídit všechny činnosti
 • přehledně a jasně definovat odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků
 • zajistit odpovídající úrovně údržby strojů a zařízení
 • výběr dodavatelů
 • a další skutečnosti, bez kterých se moderní firma neobejde

Norma ISO 9001 se zabývá principy řízení dokumentace, hodnocení dodavatelů, infrastruktury, interními audity a měření výkonnosti procesů. Zavádí procesy komunikace se zákazníky, za účelem zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků, jež patří mezi základní cíle každé společnosti.

Certifikací, podle ISO 9001, jasně sdělujete společnostem i zákazníkům, jak je pro Vás kvalita důležitá. A dokazujete tak, že kvalita a spokojenost zákazníků jsou u vás na prvním místě a že vaše podnikání zakládáte na vyvíjející se strategii.

Přínos normy ISO 9001 pro organizaci »

ISO/TS 16949 poradenství

ISO/TS 16949 zahrnuje zvláštní požadavky na systém managementu kvality výrobců dílů pro automobilový průmysl. Dotýká se všech subjektů, které jsou činné v dodavatelském řetězci automobilů a motocyklů. ISO/TS 16949 je velmi úzce propojena s normou ISO 9001 a rozšiřuje již zavedený systém řízení.

Norma ISO/TS 16949 představuje závazek týkající se kvality produktů i dodržení specifických požadavků zákazníka.

Zavedení systému řízení ISO/TS 16949 vám pomůže:

 • vyhledávat a definovat oblasti, ve kterých je možné zlepšovat vlastní systém řízení
 • zlepšovat procesy a kvality produktů
 • udržet vysokou úroveň výrobního procesu a zvyšování výkonnosti
 • optimalizovat náklady
 • pružně reagovat na změny požadavků jak trhu, tak i zákazníka

Certifikace ISO/TS 16949 je nezbytná pro dosažení spolupráce se světovými výrobci v automobilovém průmyslu. Představuje možnost získání dodavatelských kontraktů od předních výrobců automobilů.
Díky mezinárodnímu uznání certifikace ISO/TS 16949 garantuje vaši důvěryhodnost při nabídkách kontraktů globálních dodávek nebo při expanzi vaší firmy na zahraniční trhy.

Přínos normy ISO/TS 16949 pro organizaci »

Životní prostředí poradenství ▪ bezpečnost práce poradenství ▪ certifikace ISO 9001 poradenství ▪ certifikace ISO/TS 16949 poradenství

 

Novinky

Zjednodušené hlášení zdrojů znečištění ovzduší za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

Hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší za r. 2013 je možné provézt v systému ISPOP ve zkrácené verzi ve formuláři F_OVZ_SPE. Toto zkrácené hlášení je možné zpracovat pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu.

více »

Zákon o integrované prevenci

27.11.2013

Vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu o integrované prevenci

Dne 5.října 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

více »
Kontakty

MS Solution s.r.o.
V Oblouku 577/8
400 07 Ústí nad Labem

Tel./fax:
+420 474 720 310
Mobil:
+420 775 355 377
E-mail:
info@ms-solution.cz

IČ: 287 19 573
DIČ: CZ 287 19 573

Rozsah služeb
Služby
Aktuální novinky

Hlášení údajů pro vodní bilanci za r. 2014 do systému ISPOP

14.01.2015

Všechny právnické a fyzické podnikající osoby, které vypouštějí odpadní vody, čerpají podzemní nebo povrchové vody nebo vody akumulují musí provádět hlášení správci povodí za rok 2014 do systému ISPOP.

více »

Dieselagregáty a jejich zahrnutí do souhrnné provozní evidence za rok 2013 do ISPOP

29.01.2014

V případě, že provozujete dieselagregáty jako záložní zdroj elektrické energie kategorie 1.2. - Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně, je nutné tyto diesel agregáty zahrnout do souhrnné provozní evidence.

více »